Algemene voorwaarden

EHBO-opleidingen op uw maat

Tel: 0474 88 73 73

E-mail: info@amts.me

Algemene & factuurvoorwaarde A.M.T.S. bvba


Factuurvoorwaarde A.M.T.S. bvba

 • De facturen zijn betaalbaar via overschrijving binnen de vijftien dagen, volgend op de datum van de factuur, op het vermelde rekeningnummer op de factuur.
 • Bij gebreke aan tijdige betaling van onze facturen, geheel dan wel gedeeltelijk, wordt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% op de factuurhoofdsom verschuldigd, met een minimum van €50,00. In de mate dat deze schadevergoeding per factuur betrekking zou hebben op een hoofdsom van meer dan 1000 euro, wordt ze op het hogere herleid naar 10%. Deze conventionele schadevergoeding dekt o.m. de kosten ten gevolge van het niet naleven van de verbintenissen door de klant, de kosten eigen aan de administratie en de boekhouding van de openstaande rekeningen. Het laat ons het recht onverlet om desgevallend een hogere schade te bewijzen de betaling ervan te vorderen.
 • Indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen te voldoen, behouden wij ons het recht om de nakoming van onze eigen verplichtingen  op te schorten en eventueel de contractuele band  te verbreken ten nadele van de klant.
 • Klachten of betwistingen m.b.t. de gepresteerde diensten, dienen door de klant per aangetekende post geformuleerd te worden binnen de acht kalenderdagen nadat de diensten gepresteerd werden. Bij gebreke hiervan worden gepresteerde diensten onherroepelijk als aanvaard aanzien, alsook de factuur.
 • A.M.T.S. bvba is geenzins aansprakelijk voor schade die het gevolg is van minderwaardig materiaal of schade veroorzaakt door cursisten.
 • Bij ziekte van de docent zal A.M.T.S. bvba in eerste instantie trachten een andere docent te vinden. Indien dit niet lukt, zal in overeenkomst met de klant, een nieuwe datum worden afgesproken. Eventuele hierdoor opgelopen onkosten door de klant, kunnen niet gevorderd worden van A.M.T.S. bvba
 • In geval van annulatie door de klant van de te verstrekken diensten, zullen er geen kosten aangerekend worden voor het verplaatsen van de opleiding naar een latere datum. Deze datum moet binnen de termijn van drie maanden liggen. Wordt er geen akkoord gevonden of wil de klant geen opleiding meer, zal het opleidingsbedrag als schadevergoeding betaald worden aan A.M.T.S. bvba
 • Bovernvermelde annulatie telt niet voor open-opleidingen (= alle opleidingen die vermeld staan op de website onder opleidingskalender) Hiervoor raadpleegt u de algemene voorwaarde voor open opleidingen)
 • Eventuele betwistingen nopens de facturen of de presentaties van diensten worden uitsluitend behandeld in rechtbanken van de provincie Antwerpen.
 • A.M.T.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens de opleidingen.Open opleidingen:

 • Dit zijn alle opleidingen waarbij A.M.T.S. als (mede)organisator optreedt of waarbij de opleidingen gepubliceerd staan onder "opleidingskalender" op de website van A.M.T.S.
 • A.M.T.S. behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren zonder dat de klant hiervoor een schadeclaim kan indienen.
 • Indien de inschrijving niet bevestigd wordt door een betaling, kan de plaats aan een andere persoon worden toegewezen.
 • Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opleiding worden 7 euro administratiekosten aangerekend worden.
 • Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de  opleiding zal 50% van de inschrijvingskosten terugbetaald worden
 • Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.

Copyright A.M.T.S.bvba ©  All Rights Reserved

A.M.T.S. behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren zonder dat de klant hiervoor een schadeclaim kan indienen.

Indien de inschrijving niet bevestigd wordt door een betaling, kan de plaats aan een andere persoon worden toegewezen.

Voor alle opleiding wordt een maximum aantal van 15 personen gehanteerd (tenzij anders vermeld)

Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opleiding worden 7 euro administratiekosten aangerekend worden.

Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de  opleiding zal 50% van de inschrijvingskosten terugbetaald worden

Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.

A.M.T.S. behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren zonder dat de klant hiervoor een schadeclaim kan indienen.

Indien de inschrijving niet bevestigd wordt door een betaling, kan de plaats aan een andere persoon worden toegewezen.

Voor alle opleiding wordt een maximum aantal van 15 personen gehanteerd (tenzij anders vermeld)

Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de opleiding worden 7 euro administratiekosten aangerekend worden.

Bij annulering binnen de maand voor de aanvang van de  opleiding zal 50% van de inschrijvingskosten terugbetaald worden

Bij annulering binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding worden geen inschrijvingskosten terugbetaald.